Aparat Invisalign

Aparat Invisalign
Invisalign është një aparat ortodontik midis të tjerave. Ky sistem transparent dhe
estetik konsiston në një seri gutierash (aligner trays dental polycarbonate). Secila
gutiere mbahet në gojë për rreth 300 ore (2 jave, 22 orë në ditë) përgjatë gjithë
ditës përveç vakteve dhe larjes së dhëmbëve. Kjo metodë mundëson lëvizjen
graduale, butësisht të dhëmbëve deri në pozicionin e tyre final të dëshiruar.

Leave a Reply